Betalingsvoorwaarden AFP-Sport groepslessen

Afspraak maken


BETALINGSVOORWAARDEN EN -PROCEDURE
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de nota te zijn voldaan.
Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de aanbieder AFP-Fysio gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de aanbieder AFP-Fysio gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.


INSCHRIJVING
• De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
• Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
• Voor betaling van de deelname krijgt u een factuur toegestuurd.
• Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover bericht.
• Binnen 7 dagen na het digitaal aanmelden voor een cursus heeft de deelnemer het recht de aanmelding zonder opgave van reden af te melden.

 

AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Met de schriftelijke aanmelding heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus en voor de afzonderlijke lessen waarvoor u zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de cursus, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht of via een voice mail bericht) uiterlijk  24 uur van te voren kenbaar te worden gemaakt bij AFP-Fysio. Bij afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de cursusles zijn wij genoodzaakt de les als gevolgd te beschouwen.

DISCLAIMER
AFP-Fysio spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.